Oprettet man. d. 25. september 2006 kl. 19:59:22

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point. Point ude: 0)


Skabeloner skal virke i både Word 2000 og 2003

Jeg har lavet 2 skabeloner der virker i Word 2000, men så fandt jeg ud af, at de ikke helt fungerede i Word 2003. Mærkeligt nok er det bare ikke samme fejl, jeg får på forskellige maskiner.

Jeg ved ikke om det er kode, eller om det er en indstilling der skal slås til, eller måske begge dele.

Men I får lige koden, jeg kan selvfølgelig ikke huske de forskellige fejl 100%, men kommer med dem i morgen.

Brevskabelon:
----------------------------------------------------------------

Public rs
Public afsName, afsTlf, afsMail, afsTitle, afsMobile, afsDistName As String
Public att As String
Public hilsen As String
Public side As String
Public sideaf As String
Public sprog As String
Public før
Public anden

Private Sub dansk_Click()
    Me.att = "Att.:"
    Me.hilsen = "Med venlig hilsen"
    Me.sprog = "dansk"
    ActiveDocument.Bookmarks("side").Select
    Selection.TypeText Text:="Side"
   
   
    ActiveDocument.Bookmarks("sideaf").Select
    Selection.TypeText Text:="af"
   
    ActiveDocument.ActiveWindow.View.Type = wdPrintView
   
End Sub

Private Sub engelsk_Click()
    Me.att = "Att.:"
    Me.hilsen = "Best regards"
    Me.sprog = "engelsk"
    ActiveDocument.Bookmarks("side").Select
    Selection.TypeText Text:="Page"
   
   
    ActiveDocument.Bookmarks("sideaf").Select
    Selection.TypeText Text:="of"
   
    ActiveDocument.ActiveWindow.View.Type = wdPrintView
End Sub

Private Sub tysk_Click()
    Me.att = "Z.Hd.:"
    Me.hilsen = "Mit freundlichen Grüssen"
    Me.side = "Seite"
    Me.sideaf = "von"
    Me.sprog = "tysk"
    ActiveDocument.Bookmarks("side").Select
    Selection.TypeText Text:="Seite"
   
   
    ActiveDocument.Bookmarks("sideaf").Select
    Selection.TypeText Text:="von"
   
    ActiveDocument.ActiveWindow.View.Type = wdPrintView
End Sub

Private Sub UserForm_Terminate()
    ActiveDocument.Close False
End Sub

Sub find_bruger()

'Tøm felter for tidligere brev
tbModtager.Text = ""
tbFirma.Text = ""
tbAdresse.Text = ""
tbBy.Text = ""
tbOverskrift.Text = ""
'TextBox1.Text = ""
'rtbBrev.Text = ""
tbModtagerTlf.Text = ""
tbModtagerMobil.Text = ""
tbModtagerFax.Text = ""

' Create the connection and command object.
Set oConnection1 = CreateObject("ADODB.Connection")
Set oCommand1 = CreateObject("ADODB.Command")
' Open the connection.
oConnection1.Provider = "ADsDSOObject"  ' This is the ADSI OLE-DB provider name
oConnection1.Open "Active Directory Provider"
' Create a command object for this connection.
Set oCommand1.ActiveConnection = oConnection1

' Compose a search string.
oCommand1.CommandText = "select sAMAccountName, distinguishedName, name, telephoneNumber, mail, title, l, mobile " & _
"from 'LDAP://server'" & _
"WHERE objectCategory='Person'" & _
"AND objectClass='user'" & _
"AND department=100" & _
"OR department=210" & _
"OR department=220" & _
"OR department=230" & _
"OR department=300" & _
"OR department=310" & _
"OR department=400" & _
"OR department=410" & _
"OR department=700"

' Execute the query.
Set rs = oCommand1.Execute


' Hvilken bruger skal markeres
Dim wshNetwork
Set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
user = wshNetwork.UserName
'Domain = wshNetwork.userdomain
'computer = wshNetwork.ComputerName'--------------------------------------
' Navigate the record set
' select the user
'--------------------------------------While Not rs.EOF
    startBoks.cbAfsender.AddItem rs.Fields("name")
   
    If LCase(user) = LCase(rs.Fields("sAMAccountName")) Then
        For i = 0 To cbAfsender.ListCount - 1
          If cbAfsender.List(i) = rs.Fields("name") Then
                cbAfsender.ListIndex = i
                Exit For
            End If
        Next
    End If
   
  '  Debug.Print rs.Fields("sAMAccountName")
  ' Debug.Print rs.Fields("name") & ", " & rs.Fields("telephoneNumber") & ", " & rs.Fields("mail") & ", " & rs.Fields("title") & ", " & rs.Fields("facsimileTelephoneNumber") & ", " & rs.Fields("mobile") & ", ---- " & rs.Fields("distinguishedName")
    rs.MoveNext
WendEnd Sub

Private Sub cbAfsender_Change()
rs.MoveFirst
Dim found As Boolean

found = False

While (Not found) And (Not rs.EOF)
  If LCase(cbAfsender.Value) = LCase(rs.Fields("name")) Then
    found = True

    Me.afsName = rs.Fields("name")
    Me.afsTlf = rs.Fields("telephoneNumber")
    Me.afsMail = rs.Fields("mail")
  ' Me.afsTitle = rs.Fields("title")
    Me.afsMobile = rs.Fields("mobile")
    Me.afsDistName = rs.Fields("distinguishedName")
   
   
    Dim strAfsender As String
   
    If Not IsNull(Me.afsName) Then
   
        strAfsender = Me.afsName
   
    End If
   
    'If Not IsNull(Me.afsTitle) Then
   
    '  strAfsender = strAfsender & vbCrLf & Me.afsTitle
   
    'End If
   
    If Not IsNull(Me.afsMail) Then
   
        strAfsender = strAfsender & vbCrLf & Me.afsMail
   
    End If
   
    If Not IsNull(Me.afsTlf) Then
   
        strAfsender = strAfsender & vbCrLf & Me.afsTlf
   
    End If
   
    If Not IsNull(Me.afsMobile) Then
   
        strAfsender = strAfsender & vbCrLf & Me.afsMobile
   
    End If
   
   
    Me.tbAfsenderdata = strAfsender
                     
  End If
 
  rs.MoveNext
Wend

End Sub


Private Sub cdAnnuller_Click()
If MsgBox("Vil du lukke uden at oprette og gemme brevet?", vbYesNo, "Lukke dokument") = vbYes Then
    startBoks.Hide
    ActiveWindow.Close SaveChanges:=False
End If
End Sub

Private Sub opret_Click()

On Error Resume Next:

    'afsender
    Dim strAfsender As String
       
    If Not IsNull(Me.afsName) Then
   
        strAfsender = Me.afsName & vbCrLf
   
    End If
   
    'If Not IsNull(Me.afsTitle) Then
   
    '  strAfsender = strAfsender & vbCrLf & Me.afsTitle
   
    'End If
   
    If Not IsNull(Me.afsTlf) Then
   
        strAfsender = strAfsender & vbCrLf & "Direkte tel.: " & Me.afsTlf
   
    End If
   
    If Not IsNull(Me.afsMobile) Then
   
        strAfsender = strAfsender & vbCrLf & "Mobil tlf.: " & Me.afsMobile
   
    End If
   
    If Not IsNull(Me.afsMail) Then
   
        strAfsender = strAfsender & vbCrLf & Me.afsMail
   
    End If
   
    'ActiveDocument.FormFields("afsender").Range.Text = strAfsender
    'ActiveDocument.FormFields("afsender").Range.Text = Replace(strAfsender, vbCrLf & vbCrLf, "")

    'Tjek for om alle nødvendige modtagerinfo er udfyldt, ellers oprettes dokumentet ikke.
    If startBoks.tbFirma.Value = "" Then
        MsgBox "Du har ikke udfyldt firmanavnet"
    ElseIf startBoks.tbAdresse.Value = "" Then
        MsgBox "Du har ikke udfyldt firmaadressen"
    ElseIf startBoks.tbBy.Value = "" Then
        MsgBox "Du har ikke udfyldt postnr. og/eller by"
    ElseIf startBoks.tbModtager.Value = "" Then
        MsgBox "Du har ikke udfyldt modtageren af brevet"
    ElseIf startBoks.tbOverskrift.Value = "" Then
        MsgBox "Du har ikke givet brevet en overskrift"
    'ElseIf startBoks.TextBox1.Value = "" Then
    '  MsgBox "Du har ikke skrevet selve brevet"
    ElseIf sprog = "" Then
        MsgBox "Du har ikke valgt et sprog til stavekontrollen"
    ElseIf sprog = "" Then
            MsgBox "Du har ikke valgt et sprog til stavekontrollen"
    Else
    'End If
   
        Set Range = ActiveDocument.Range
        If sprog = "dansk" Then
            Range.LanguageID = wdDanish
        ElseIf sprog = "engelsk" Then
            Range.LanguageID = wdEnglishUK
        ElseIf sprog = "tysk" Then
            Range.LanguageID = wdGerman
        End If
        'ElseIf sprog = "" Then
         
       
        'If Not IsNull(sprog) Then
       
            'side -> Da formular-felter ikke kan laves i sidehoved/fod ligger de i selve dokumentet.
            'ActiveDocument.FormFields("side").Range.Text = side
            'ActiveDocument.FormFields("af").Range.Text = sideaf
       
            'hilsen
            ActiveDocument.FormFields("hilsen").Range.Text = hilsen
       
            'afsender
            ActiveDocument.FormFields("afsender").Range.Text = strAfsender
   
            'modtagerfimra
            Dim strModtager As String
            strModtager = startBoks.tbFirma.Value & vbCrLf & startBoks.tbAdresse.Value & vbCrLf _
            & startBoks.tbBy.Value
   
            ActiveDocument.FormFields("modtager").Range.Text = strModtager
   
            'modtagerperson
            ActiveDocument.FormFields("person").Range.Text = att & " " & startBoks.tbModtager.Value

            'modtagertlf
            ActiveDocument.FormFields("modtagerTlf").Range.Text = startBoks.tbModtagerTlf.Value

            'modtagerfax
            ActiveDocument.FormFields("modtagerFax").Range.Text = startBoks.tbModtagerFax.Value

            'modtagermobil
            ActiveDocument.FormFields("modtagerMobil").Range.Text = startBoks.tbModtagerMobil.Value

            'overskrift
            ActiveDocument.FormFields("overskrift").Range.Text = startBoks.tbOverskrift.Value

            'brev
            'ActiveDocument.FormFields("brev").Range.Text = startBoks.TextBox1.Text
     
            'Skjuler formen
            startBoks.Hide
           
            ActiveDocument.ActiveWindow.View.Type = wdPrintView
           
            'Udføre stavekontrol
            Range.CheckSpelling
           
            'Sætte Word til automatisk at detektere sproget, hvis der skrives mere
            Application.CheckLanguage = True
           
            'Gem dokument
            ActiveDocument.Save
           
            ' Skifter til udskriftslayout og sidebredde
            ActiveDocument.ActiveWindow.View.Type = wdPrintView
            ActiveDocument.ActivePane.View.Zoom.PageFit = wdPageFitBestFit
        End If
       
    'End If
End Sub


Fax:
----------------------------------------------------------------

Public rs
Public afsName, afsTlf, afsMail, afsTitle, afsMobile, afsDistName As String
Public att As String
Public hilsen As String
Public side As String
Public sideaf As String
Public sprog As String
Public før
Public anden

Private Sub cbInformation_Click()

End Sub

Private Sub dansk_Click()
    Me.att = "Att.:"
    Me.hilsen = "Med venlig hilsen"
    Me.sprog = "dansk"

    ActiveDocument.ActiveWindow.View.Type = wdPrintView
   
End Sub

Private Sub engelsk_Click()
    Me.att = "Att.:"
    Me.hilsen = "Best regards"
    Me.sprog = "engelsk"
 
    ActiveDocument.ActiveWindow.View.Type = wdPrintView
End Sub

Private Sub tysk_Click()
    Me.att = "Z.Hd.:"
    Me.hilsen = "Mit freundlichen Grüssen"
    Me.side = "Seite"
    Me.sideaf = "von"
    Me.sprog = "tysk"
   
    ActiveDocument.ActiveWindow.View.Type = wdPrintView
End Sub

Private Sub UserForm_Terminate()
    ActiveDocument.Close False
End Sub

Sub find_bruger()

'Tøm felter for tidligere brev
tbModtager.Text = ""
tbAtt.Text = ""
'tbOverskrift.Text = ""
tbModtagerFax.Text = ""
tbSidetal = ""
tbModtagerFax = ""
cbGennemsyn = False
cbVigtigt = False
cbSvar = False
cbKommentar = False
cbInformation = False
dansk = False
engelsk = False
tysk = False

' Create the connection and command object.
Set oConnection1 = CreateObject("ADODB.Connection")
Set oCommand1 = CreateObject("ADODB.Command")
' Open the connection.
oConnection1.Provider = "ADsDSOObject"  ' This is the ADSI OLE-DB provider name
oConnection1.Open "Active Directory Provider"
' Create a command object for this connection.
Set oCommand1.ActiveConnection = oConnection1

' Compose a search string.
oCommand1.CommandText = "select sAMAccountName, distinguishedName, name, telephoneNumber, mail, title, l, mobile " & _
"from 'LDAP://srv-exch'" & _
"WHERE objectCategory='Person'" & _
"AND objectClass='user'" & _
"AND department=100" & _
"OR department=210" & _
"OR department=220" & _
"OR department=230" & _
"OR department=300" & _
"OR department=310" & _
"OR department=400" & _
"OR department=410" & _
"OR department=700"

' Execute the query.
Set rs = oCommand1.Execute


' Hvilken bruger skal markeres
Dim wshNetwork
Set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
user = wshNetwork.UserName
'Domain = wshNetwork.userdomain
'computer = wshNetwork.ComputerName'--------------------------------------
' Navigate the record set
' select the user
'--------------------------------------While Not rs.EOF
    faxStartBoks.cbAfsender.AddItem rs.Fields("name")
   
    If LCase(user) = LCase(rs.Fields("sAMAccountName")) Then
        For i = 0 To cbAfsender.ListCount - 1
          If cbAfsender.List(i) = rs.Fields("name") Then
                cbAfsender.ListIndex = i
                Exit For
            End If
        Next
    End If
   
  '  Debug.Print rs.Fields("sAMAccountName")
  ' Debug.Print rs.Fields("name") & ", " & rs.Fields("telephoneNumber") & ", " & rs.Fields("mail") & ", " & rs.Fields("title") & ", " & rs.Fields("facsimileTelephoneNumber") & ", " & rs.Fields("mobile") & ", ---- " & rs.Fields("distinguishedName")
    rs.MoveNext
WendEnd Sub

Private Sub cbAfsender_Change()
rs.MoveFirst
Dim found As Boolean

found = False

While (Not found) And (Not rs.EOF)
    If LCase(cbAfsender.Value) = LCase(rs.Fields("name")) Then
        found = True

        Me.afsName = rs.Fields("name")
        Me.afsTlf = rs.Fields("telephoneNumber")
        Me.afsMail = rs.Fields("mail")
        ' Me.afsTitle = rs.Fields("title")
        Me.afsMobile = rs.Fields("mobile")
        Me.afsDistName = rs.Fields("distinguishedName")
   
        Dim strAfsender As String
   
        If Not IsNull(Me.afsName) Then
   
            strAfsender = Me.afsName
   
        End If
   
        'If Not IsNull(Me.afsTitle) Then
   
            '  strAfsender = strAfsender & vbCrLf & Me.afsTitle
   
        'End If
   
        If Not IsNull(Me.afsMail) Then
   
            strAfsender = strAfsender & vbCrLf & Me.afsMail
   
        End If
   
        If Not IsNull(Me.afsTlf) Then
   
            strAfsender = strAfsender & vbCrLf & Me.afsTlf
   
        End If
   
        If Not IsNull(Me.afsMobile) Then
   
            strAfsender = strAfsender & vbCrLf & Me.afsMobile
   
        End If
   
        Me.tbAfsenderdata = strAfsender
                     
    End If
 
  rs.MoveNext
Wend

End Sub


Private Sub cdAnnuller_Click()
If MsgBox("Vil du lukke uden at oprette og gemme brevet?", vbYesNo, "Lukke dokument") = vbYes Then
    faxStartBoks.Hide
    ActiveWindow.Close SaveChanges:=False
End If
End Sub

Private Sub opret_Click()

On Error Resume Next:

    'afsender
    Dim strAfsender As String
       
    If Not IsNull(Me.afsName) Then
   
        strAfsender = Me.afsName
   
    End If
   
    If Not IsNull(Me.afsTlf) Then
   
        strAfsender = strAfsender & vbCrLf & "Direkte tel.: " & Me.afsTlf
   
    End If
   
    If Not IsNull(Me.afsMobile) Then
   
        strAfsender = strAfsender & vbCrLf & "Mobil tlf.: " & Me.afsMobile
   
    End If
   
    If Not IsNull(Me.afsMail) Then
   
        strAfsender = strAfsender & vbCrLf & "Mail: " & Me.afsMail
   
    End If
   
    'Fobian kode start
    Dim Mangler As String
    'Tjek for om alle nødvendige modtagerinfo er udfyldt, ellers oprettes dokumentet ikke.
    If faxStartBoks.tbAtt.Value = "" Then Mangler = "Du har ikke udfyldt attention-feltet"
    If faxStartBoks.tbModtager.Value = "" Then Mangler = Mangler & vbLf & "Du har ikke udfyldt modtageren af faxen"
    If faxStartBoks.tbModtagerFax.Value = "" Then Mangler = Mangler & vbLf & "Du har glemte at udfylde fax-nr"
   
    If faxStartBoks.cbVigtigt.Value = False _
    And faxStartBoks.cbSvar.Value = False _
    And faxStartBoks.cbKommentar.Value = False _
    And faxStartBoks.cbGennemsyn.Value = False _
    And faxStartBoks.cbInformation.Value = False _
    Then Mangler = Mangler & vbLf & "Du har ikke udfyldt én af følgende 5 punkter: Vigtigt, Svar udbedes, Kommetar udbedes, Til gennemsyn eller Til information."
   
    If faxStartBoks.tbSidetal.Value = "" Then Mangler = Mangler & vbLf & "Du har ikke udfyldt sideantallet"
  ' ElseIf sprog = "" Then
    '    MsgBox "Du har ikke valgt et sprog til stavekontrollen"
    If Mangler <> "" Then
        MsgBox Mangler
    'Fobian kode slut
   
    Else
    'End If
   
        Set Range = ActiveDocument.Range
        If sprog = "dansk" Then
            Range.LanguageID = wdDanish
        ElseIf sprog = "engelsk" Then
            Range.LanguageID = wdEnglishUK
        ElseIf sprog = "tysk" Then
            Range.LanguageID = wdGerman
        End If
       
        'MsgBox "Test"
       
        ' Checkboxene
        If cbGennemsyn.Value = True Then
            ActiveDocument.FormFields("gennemsyn").CheckBox.Value = Checked
        End If
           
        If cbKommentar.Value = True Then
            ActiveDocument.FormFields("kommentar").CheckBox.Value = Checked
        End If
           
        If cbInformation.Value = True Then
            ActiveDocument.FormFields("information").CheckBox.Value = Checked
        End If
   
        If cbSvar.Value = True Then
            ActiveDocument.FormFields("svar").CheckBox.Value = Checked
        End If
       
        If cbVigtigt.Value = True Then
            ActiveDocument.FormFields("vigtigt").CheckBox.Value = Checked
        End If
       
        'hilsen
        ActiveDocument.FormFields("hilsen").Range.Text = hilsen
       
        'afsender
        ActiveDocument.FormFields("afsender").Range.Text = strAfsender
       
        'fra
        ActiveDocument.FormFields("fra").Range.Text = Me.afsName
   
        'modtagerfimra
        Dim strModtager As String
        strModtager = faxStartBoks.tbModtager.Value
        ActiveDocument.FormFields("modtager").Range.Text = strModtager
   
        'modtagerperson
        ActiveDocument.FormFields("att").Range.Text = faxStartBoks.tbAtt.Value

        'Vedrørende/overskrift
        ' ActiveDocument.FormFields("overskrift").Range.Text = faxStartBoks.tbOverskrift.Value

        'modtagerfax
        ActiveDocument.FormFields("fax").Range.Text = faxStartBoks.tbModtagerFax.Value

        'brev
        'ActiveDocument.FormFields("tekst").Range.Text = faxStartBoks.tbFax.Text
     
        'side
        ActiveDocument.FormFields("sideantal").Range.Text = faxStartBoks.tbSidetal.Text
     
        'Skjuler formen
        faxStartBoks.Hide
           
        ActiveDocument.ActiveWindow.View.Type = wdPrintView
           
        'Udføre stavekontrol
        Range.CheckSpelling
           
        'Sætte Word til automatisk at detektere sproget, hvis der skrives mere
        Application.CheckLanguage = True
           
        'Gem dokument
        ActiveDocument.Save
           
        ActiveDocument.ActiveWindow.View.Type = wdPrintView
   
        ActiveDocument.Protect Type:=wdAllowOnlyFormFields, NoReset:=True, Password:="skabelon"
   
    End If
End Sub

----------------------------------------------------------------

Pointene bliver fordelt lige mellem de 2 skabeloner.

Skrevet man. d. 25. september 2006 kl. 22:33:44| #1

rvm
rvm (53.256 point)
Nu har du jo som du skriver ikke beskrevet fejlene, så mit svar er lidt i blinde, men....

En af forskellene på de 2 versioner er måden de arbejder sammen med databasen på - henholdsvis DAO (2003) og ADO (2000), så din kode skulle faktisk have problemer med tilgangen til databasen i 2003, da du bruger ADO. Hvis det er det der er dit problem, så må du lave lidt versionscheck, med dertil hørende kode op mod databasen.

Skrevet man. d. 25. september 2006 kl. 23:07:15| #2

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Okay, men som sagt så kommer jeg med fejlene i morgen. Jeg har for en godt stund 2 maskiner og kan teste på, men henholdsvis 2000 og 2003.

En fejl jeg kan huske, er i brevet, hvor stavekontrollen ikke bliver kørt i 2003, sandsynligvis heller ikke i faxen, men den døede inden jeg kom så langt.

Skrevet tir. d. 26. september 2006 kl. 08:49:36| #3

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Okay, fejl-status

Brev:
Hmm, på mine test-maskiner får jeg ingen af de fejl, jeg har set på andre maskiner... ?-|
Nå, men når brevet er blevet oprettet, står fokus i sidefoden og ikke i selve brevet. Lukekr jeg sidefoden hopper den til Normal-visning. Den skal stå i udskriftslayout.

Den springer til sidefoden, idet jeg vælger sprog, måske det provokere den til noget. Samtidig er dokumentet ikke låst, jeg har lavet det sådan at folk efterfølgende kun skal skrive i nogle formular-felter.

Det gælder for dem begge.

Skrevet tir. d. 26. september 2006 kl. 08:53:14| #4

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Fax:
2000:
Jeg får en fejl i følgende linie

Elseif faxStartBoks.tbSidetal.Value = "" Then

fejlen er "Compile error: Else without If"

Mærkeligt, når jeg tidligere har haft dem begge til at køre i 2000

2003:
Samme fejl som ved 2000


Hmm, jeg tror lige jeg skal have testet dem på nogle andre maskiner også, vender lige tilbage.

Skrevet tir. d. 26. september 2006 kl. 13:22:07| #5

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Okay, har prøvet på 2 andre 2003 maskiner, og der sker de samme ting.

Skrevet tir. d. 26. september 2006 kl. 13:57:44| #6

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
For dælen, nu har jeg prøvet begge skabeloner på en 3. 2003 maskine, og får samme fejl på begge.

Run-time error '3021'

Enten er BOF eller EOF sand, eller den aktuelle post er blevet slettet.
Den anmodede handling kræver en aktuel post.

Skrevet tir. d. 26. september 2006 kl. 16:26:58| #7

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
For at opsummere.

Brev:
Skal tilpasses, så den ikke springer i visninger og skal hoppe ud af sidefoden.
Finde ud af hvorfor får jeg fejl 3021 på en enkelt maskine (indtil videre)

Fax:
Finde ud af hvorfor får jeg fejl 3021 på en enkelt maskine (indtil videre)

Skrevet ons. d. 27. september 2006 kl. 22:03:44| #8

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Jeg ville gerne hvis der var nogle som kunne hjælpe mig med dette snarest, da jeg kun har den ene test maskine til fuld rådighed til og med fredag.

Skrevet tor. d. 28. september 2006 kl. 10:35:00| #9

rvm
rvm (53.256 point)
Angående Brev og visning:
Optag med makrooptagerne, at du går til den rette visning og indsæte det i din kode, de steder, hvor der er brug for det.

Skrevet tor. d. 28. september 2006 kl. 14:52:55| #10

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Selvfølgelig, hvorfor tænkte jeg ikke selv på det, nu mangler jeg sådan set bare at beskytte dokumentet.

Skrevet tor. d. 28. september 2006 kl. 15:47:31| #11

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Er det ikke nok at skrive

ActiveDocument.Protect Type:=wdAllowOnlyFormFields, NoReset:=True, Password:=******

sidst i koden, for at få låse dokumentet?

Det bliver nemlig ikke låst.

Skrevet tor. d. 28. september 2006 kl. 18:49:53| #12

rvm
rvm (53.256 point)
Jeg plejer at skrive således:

If ActiveDocument.ProtectionType = wdNoProtection Then
    ActiveDocument.Protect Type:=wdAllowOnlyFormFields, NoReset:=True, Password:="1234"
end if

Skrevet fre. d. 29. september 2006 kl. 11:45:03| #13

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Okay, nu er de der sådan, dog driller faxen jeg lidt.

Jeg kan ikke få den til automatisk at køre stavekontrollen i Office 2000. I Office 2003 kører den godt nok.

Koden er den samme som for brevet, hvor det virker på begge versioner...

        If Options.CheckGrammarWithSpelling = True Then
            ActiveDocument.CheckGrammar
        Else
            ActiveDocument.CheckSpelling
        End If

Skrevet man. d. 02. oktober 2006 kl. 18:48:23| #14

rvm
rvm (53.256 point)
Det ser fint ud hmm - er du sikkker på at dokumentet ikke er skrivebeskyttet?

Skrevet man. d. 02. oktober 2006 kl. 19:42:40| #15

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Neeej, det er jeg ikke, men synes bare det er lidt mærkeligt, hvis det skulle være det der gjorde, for så burde den vel heller ikke virke ordentligt i 2003-versionen?

Skrevet tir. d. 03. oktober 2006 kl. 09:01:36| #16

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Nej, de er ikke skrivebeskyttet.

Skrevet tir. d. 03. oktober 2006 kl. 09:37:12| #17

rvm
rvm (53.256 point)
Så skulle det virke... Men prøv forøvrigt lige at se om faxen er sat til at tjekke grammatik - for så tjekker den ikke stavningen - ifølge din kode.

Skrevet ons. d. 04. oktober 2006 kl. 08:37:42| #18

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Øh, hvor går jeg det henne?

Funktioner -> Indstillinger er vel for hele Word og ikke kun den aktuelle fil.

Skrevet ons. d. 04. oktober 2006 kl. 10:53:15| #19

rvm
rvm (53.256 point)
Funktioner/Sprog/Angiv sprog - gælder for filen

Skrevet tor. d. 05. oktober 2006 kl. 09:37:42| #20

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Den er også ens for begge filer.

Kontroller ikke staving og grammatik - er ikke slået til
Find sprog automatisk - er slået til

Det bliver da mere og mere mærkeligt.

Skrevet tor. d. 23. november 2006 kl. 16:21:13| #21

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Nå dette spg er efter hånden lidt gammelt, du skulle ikke have andre ideer?

Skrevet tor. d. 23. november 2006 kl. 16:38:14| #22

rvm
rvm (53.256 point)
Nej - kikkede lige på det igen, men vi er jo kommet godt rundt om emnet...

Nu har jeg ikke lige Word 2000 installeret på denne computer, men måske er skal koden være forskellig i de 2 versioner (kan ikke lige huske, hvornår den danske grammatikkontrol blev indført)

Skrevet man. d. 25. februar 2008 kl. 14:24:21| #23

lsskaarup
lsskaarup (27.103 point)
Det er vist lukketid. Vi er mere eller mindre gået over til Office 2007, så reelt fik vi ikke løst problemet, dog skal du ikke snydes for point.

Smid et svar.

Skrevet man. d. 25. februar 2008 kl. 14:48:31| #24

rvm
rvm (53.256 point)
Her er et svar :-)

Skriv et indlæg
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] [img]link til billede[/img]
Web- og emailadresser omdannes automatisk til links

Log ind

   Seneste spørgsmål

Bogmærker fletter ikke korrekt

Oprettet den 25. april 2016 kl. 11.37
LS-Falster giver 60 point for svar | Giv et svar »

Hjælp til at kombinere to makroer i Word

Oprettet den 15. april 2016 kl. 11.04
LS-Falster giver 50 point for svar | Giv et svar »

Dynamiske hyperlinks og mail merge

Oprettet den 11. april 2016 kl. 16.31
Flemming_MC giver 30 point for svar | Giv et svar »

Seneste guides

Vælg den rigtige lommelygte.
Luk en tråd
Defraggler og din SSD.

Computerworld

Teaser billede

Apple, Google og Microsoft i skattely: Vi står i et moralsk dilemma

ComputerViews: Apple, Microsoft, HP, Oracle og Google er blandt de virksomheder, der har flest penge placeret i skattely. Det sætter os alle i et moralsk dilemma.

CIO

Teaser billede

Næste skridt i digitaliseringen: De 'levende' tjenester er lige på trapperne

Når du sætter dig ind i din bil og din smartphone siger "Tæt trafik: Der er 25 minutter til hjem", så er du en del af den it-revolution, som finder sted lige nu. Hør eksperten Mark Curtis...

Comon

Teaser billede

Prøvekørt: Sådan fungerer YouSees nye tv-boks

YouSee har lanceret en ny tv-boks, der følger med nye abonnementer eller kan tilkøbes for 30 kroner. Se hvad den nye boks kan her.

Channelworld

Teaser billede

KMD skiller sig af med sin mainframe-afdeling - 68 KMD-ansatte får ny arbejdsgiver

IBM overtager fra 1. juni den tekniske del af KMD's mainframe-forretning. Dermed får 68 KMD-medarbejdere ny arbejdsgiver.

White paper

Teaser billede

Hvordan sikrer man den virtuelle infrastruktur uden at påvirke performance?

Denne rapport udforsker nogle af de specifikke udfordringer ved virtualiseret sikkerhed, fremvise resultaterne af adskillige performance-tests udført af Bitdefender samt byde ind med et indblik i...Udgiver · © 2016 Computerworld A/S · Hørkær 18 · 2730 Herlev · Tlf.: 77 300 300 · Fax: 77 300 301 · Brug af personoplysninger